Regulamin

REGULAMIN GALERII ONLINE
WWW. ARTOFPOLAND.PL
________________________________________

§ 1
Wstęp

Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady działania internetowej galerii sztuki www.artofpoland.pl. Działanie www.artofpoland.pl realizowane jest zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz przepisami prawa polskiego. Niniejszy Regulamin opublikowany jest na stronie www.artofpoland.pl.

§ 2
Definicje

1. „Promotor” – zarządzający internetową galerią sztuki www.artofpoland.pl Dominik Tomczak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Art of Poland Dominik Tomczak, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadający numer NIP 8891437894, REGON 388070563, z siedzibą w Warszawie, ul. Broniewskiego 8A/9, 01-785 Warszawa.
2. „Galeria” – internetowa galeria sztuki prowadzona przez Promotora pod adresem internetowym www.artofpoland.pl.
3. „Dzieła” (lub w liczbie pojedynczej „Dzieło”) – należące do Sprzedających (definicja w § 2 pkt 4 poniżej) albo będące we władaniu Sprzedających z prawem do dalszej odsprzedaży, dzieła sztuki lub inne przedmioty kolekcjonerskie prezentowane i sprzedawane za pośrednictwem Galerii.
4. „Sprzedający” – podmiot działającym na rynku sztuki jako twórca lub kolekcjoner Dzieła, który jest sprzedającym Dzieło w Galerii za pośrednictwem Promotora.
5. „Użytkownik” – każdy podmiot odwiedzający Galerię pod adresem internetowym www.artofpoland.pl.
6. „Klient” – Użytkownik dokonujący zakupów Dzieł od Sprzedających za pośrednictwem Galerii i Promotora.
7. „Umowa Sprzedaży” – umowa sprzedaży Dzieła w rozumieniu art. 535 Kodeksu Cywilnego zawierana albo zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedającym za pośrednictwem Galerii i Promotora.
8. „Zamówienie” – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Dzieł, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Dzieł, składane za pomocą formularza zamówienia lub wiadomości e-mail na adres info@artofpoland.pl. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową www.artofpoland.pl a także pod adresem e-mail: info@artofpoland.pl.
9. „Konsument” – Klient będący osobą fizyczną, składający Zamówienie w Galerii w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
10. „Przedsiębiorca” – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, stosownie do art. 431 Kodeksu Cywilnego, składająca Zamówienie w Galerii w celu związanym z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
11. „Newsletter” – świadczona przez Promotora na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie nieodpłatna elektroniczna usługa dystrybucyjna za pośrednictwem poczty elektronicznej, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Użytkownikom automatyczne otrzymywanie informacji o oferowanych przez Promotora za pośrednictwem Galerii Dziełach, organizowanych przez Promotora aukcjach i wydarzeniach, a także informacjach ze świata sztuki.
12. „Polityka Prywatności” – polityka prywatności Galerii, która opublikowana jest pod adresem https://artofpoland.pl/polityka-prywatnosci/ i która wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania danych osobowych Użytkownika, przysługujące mu prawa, jak też obowiązki Promotora będącego administratorem tych danych, a także informuje o używaniu plików cookies.
13. „Dane Osobowe” – wszystkie informacje identyfikujące Użytkownika, a także IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy, w tym informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii zgromadzone przez Promotora i przetwarzane przez niego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz w Polityce Prywatności.
14. „Umowa Zawarta Na Odległość” – umowa sprzedaży Dzieła zawarta pomiędzy Klientem i Sprzedającym w ramach systemu Galerii służącego do zawierania umów na odległość za pośrednictwem Promotora, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
15. „Zewnętrzny Operator Płatności” – wybrany przez Promotora lub Klienta podmiot obsługujący dokonywanie płatności w formie przelewów bankowych lub systemów dokonywania płatności elektronicznych w związku z dokonywanymi poprzez Galerię Zamówieniami.
16. „Zewnętrzny Kurier” – wybrany przez Promotora lub Klienta podmiot, który profesjonalnie zajmuje się usługami kurierskimi i będzie dokonywał dostawy Dzieł Zamówionych przez Klienta.

§ 3
Postanowienia Ogólne

1. Promotor prowadzi serwis internetowy www.artofpoland.pl, który składa się m.in. z wirtualnej Galerii sztuki, a także eksponuje Dzieła w Galerii oraz oferuje za pośrednictwem Galerii w imieniu Sprzedających Dzieła do sprzedaży. Miejscem prowadzenia działalności jest Galerii jest siedziba Promotora.
2. W ramach Galerii Użytkownicy mogą przeglądać zawartość Galerii, zapisać się do Newslettera, oglądać ofertę Galerii i nabywać Dzieła od Sprzedających za pośrednictwem Promotora.
3. Oferta sprzedażowa Dzieł Sprzedających eksponowanych w Galerii, skierowana jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających z Galerii.
4. Galeria umożliwia Użytkownikom zapoznanie się z Dziełami oferowanymi przez Sprzedających, w tym zapoznanie się z ich cenami i dostępnością oraz zawieranie Umów Sprzedaży.
5. Promotor może sprzedawać za pośrednictwem Galerii należące do niego Dzieła. W takiej mają do niego zastosowanie także przepisy dotyczące Sprzedającego.
6. Zdjęcia oferowanych do sprzedaży za pośrednictwem Galerii Dzieł mogą się nieznacznie różnić od oryginału.
7. Użytkownik może kontaktować się ze Promotorem za pomocą adresu email info@artofpoland.pl i numeru telefonu: + 48 724 277 888.
8. Wszelkie dostępne w Galerii informacje dotyczące Dzieł wystawionych w Galerii w tym dotyczące ich opisu oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedającym w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
9. Promotor zastrzega sobie prawo do umieszczania w Galerii treści reklamowych dotyczących własnych produktów i usług, w formach stosowanych w Internecie.

§ 4
Zasady korzystania z Galerii

1. Wszyscy Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z Galerii w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami.
2. Zakazane jest wykorzystywanie Galerii przez Użytkowników w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego, naruszający dobra osobiste i interes Promotora lub Sprzedających oraz naruszający dobra osobiste osób trzecich.
3. Niedopuszczalne są jakiekolwiek działania Użytkowników mogące utrudniać działanie Galerii, wyłączyć Galerię lub wpływać w jakikolwiek inny negatywny sposób na funkcjonowanie Galerii.
4. Niedopuszczalne są jakiekolwiek działania Użytkowników, które mogłyby narazić Promotora lub Sprzedających na jakąkolwiek szkodę, bądź na utratę renomy lub dobrego imienia.
5. W szczególności zakazane są działania Użytkowników polegające na:
i. podszywaniu się pod jakąkolwiek inną osobę lub podmiot;
ii. przesyłaniu lub udostępnianiu treści, załączników bądź kodów zawierających złośliwe oprogramowanie, wirusy lub jakiekolwiek inne składniki mające na celu uszkodzenie lub ograniczenie funkcjonalności Galerii;
iii. zakłócaniu lub powstrzymywaniu innego Użytkownika od korzystania z Galerii,
iv. wykonywaniu czynności, które mogą przeciążyć Galerię; a także wszelkie inne działania wpływające na poprawne funkcjonowanie Galerii.
6. Promotor zastrzega sobie prawo do przerw serwisowych w działaniu Galerii.

§ 5
Umowy Sprzedaży

1. W Galerii Klient może wybrać Dzieło i dokonać Zamówienia. Na podstawie Zamówienia zawierana jest Umowa Sprzedaży. Warunkiem złożenia Zamówienia w Galerii przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
2. Promotor zajmuje się promowaniem i eksponowania Dzieł w imieniu Sprzedających oraz udostępnianiem Sprzedającym technicznych środków umożliwiających sprzedaż Dzieł za pomocą Galerii. Promotor nie jest stroną Umów Sprzedaży.
3. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedającym następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pośrednictwem Galerii.
4. W procesie zawierania i wykonywania Umów Sprzedaży Promotor działa w imieniu i na rzecz Sprzedających.
5. Po złożeniu Zamówienia przez Klienta, Promotor działając w imieniu Sprzedającego niezwłocznie potwierdza otrzymanie Zamówienia oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Promotora Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Promotora o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedającym.
6. Wszystkie ceny podane w Galerii są cenami brutto podanymi w złotych polskich i nie obejmują kosztów wysyłki.
7. Klient podczas składania Zamówienia w Galerii udziela Promotorowi pełnomocnictwa na jednorazowe zawarcie umowy z Zewnętrznym Kurierem na nadanie przesyłki w imieniu i na rzecz Klienta.
8. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, za wyjątkiem przerw technicznych lub awarii sieci Internet, skutkujących brakiem dostępu do Galerii.
9. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie danych w Umowie Sprzedaży w szczególności danych adresowych. W przypadku gdy podane dane nie są prawidłowe i spowodują wystąpienie szkody po stronie Promotora lub Sprzedającego, Promotor ma prawo do obciążenia Klienta dodatkowymi kosztami.
10. Po otrzymaniu zapłaty za dane dzieło nabyte na podstawie Zamówienia, Klient otrzymuje wystawiony przez Promotora paragon fiskalny lub paragon fiskalny VAT MARŻA, który może zostać załączony do wysyłanej przesyłki lub przesłany drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail. Na żądanie Klienta jest możliwość wystawienia przez Promotora faktury VAT MARŻA.
11. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody Klienta na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych Galerii w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. Dane osobowe będą chronione zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Polityką Prywatności Galerii.
12. Promotor działając w imieniu Sprzedającego w terminie do 72 godzin od chwili złożenia Zamówienia potwierdzi Klientowi przekazanie zamówienia do realizacji, która to czynność jest równoznaczna z zawarciem Umowy Sprzedaży.
13. Promotor zastrzega sobie możliwość odstąpienia od Zamówienia w przypadku niemożności jego realizacji, w szczególności z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego. W takim wypadku Promotor informuje Klienta o niemożności realizacji zamówienia. W przypadku odstąpienia od Zamówienia przez Promotora z przyczyn nieleżących po stronie Promotora, Klient nie będzie miał prawa podnoszenia jakichkolwiek roszczeń wobec Promotora.
14. Sprzedażą nie są prawa autorskie związane ze sprzedawanymi za pośrednictwem Galerii Dziełami.

§ 6
Realizacja Zamówienia i Wykonanie Umowy Sprzedaży

1. W procesie realizacji Zamówień oraz wykonywania Umów Sprzedaży Promotor działa w imieniu i na rzecz Sprzedających.
2. W przypadku sprzedaży Dzieł przez Promotora, Klienci zobowiązani są do rozliczenia bezpośrednio z Promotorem, zgodnie z zasadami Promotora. Następnie Promotor rozlicza Zamówienie ze Sprzedającym.
3. W przypadku potwierdzenia Zamówienia przez Promotora, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności za Zamówienie. Wysyłka zamówionego na podstawie Zamówienia Dzieła następuje za pośrednictwem Zewnętrznego Kuriera w dni robocze, nie później niż w ciągu 14 dni od zaksięgowania wpłaty.
4. Koszt dostawy wraz z ubezpieczeniem przedmiotu danej Umowy Sprzedaży wynosi 50 (słownie: pięćdziesiąt) złotych dla przesyłek krajowych. W przypadku gabarytów niestandardowych, w niestandardowej wadze (np. Dzieła będące rzeźbami) oraz przesyłek zagranicznych koszt dostawy będzie ustalany indywidualnie z Klientem.
5. Płatności za Dzieła i koszty transportu są dokonywane w trakcie składania Zamówienia za pośrednictwem Zewnętrznych Operatorów Płatności w formie przelewu bankowego lub innej usługi Zewnętrznych Operatorów Płatności.
6. Zewnętrzni Operatorzy Płatności są podmiotami niezależnymi od Promotora i Promotor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich działania.
7. Przed dokonaniem płatności Klient powinien uprzednio zapoznać się i zaakceptować regulamin płatności udostępniany przez danego Zewnętrznego Operatora Płatności.
8. Regulaminy korzystania z usług Zewnętrznych Operatorów Płatności określają zasady odpowiedzialności Zewnętrznych Operatorów Płatności za należyte wykonanie usługi przekazu płatności oraz zasady składania reklamacji w związku z płatnościami dokonanymi za pośrednictwem Zewnętrznych Operatorów Płatności.
9. Po wyborze danej metody płatności w celu jej realizacji Klient zobowiązany jest podać niezbędne dane wymagane przez Zewnętrznego Operatora Płatności.
10. W przypadku niektórych metod płatności Zewnętrzny Operator Płatności może pobierać od Klienta dodatkowe opłaty, np. opłaty z tytułu transakcji zagranicznych lub inne opłaty związane z obsługą wybranej metody płatności. W celu uzyskania szczegółowych informacji Klient powinien skontaktować się z Zewnętrznym Operatorem Płatności realizującym daną płatność.
11. Po zaksięgowaniu dokonanej płatności, Promotor zleca Zewnętrznemu Kurierowi dostawę Dzieł objętych Zamówieniem lub Klient może także odebrać zakupione Dzieło osobiście, po uprzednim uzgodnieniu terminu odbioru z Promotorem. W przypadku odbioru osobistego zakupionego Dzieła płatność może zostać zrealizowana w formie gotówkowej.
12. Dostawa Dzieł do Klientów realizowana jest przez podmioty zewnętrzne, tj. Zewnętrznych Kurierów na podstawie odrębnych stosunków prawnych, których Promotor nie jest stroną. Zewnętrzni Kurierzy są podmiotami niezależnymi od Promotora i Promotor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich działania.
13. Regulaminy korzystania z usług Zewnętrznych Kurierów określają zasady odpowiedzialności Zewnętrznych Kurierów za należyte wykonanie usługi dostawy Dzieł oraz zasady składanie reklamacji w związku z usługami dostawy Dzieł dokonanymi za pośrednictwem Zewnętrznych Kurierów.
14. Przy odbiorze Dzieła Klient powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności doręczającego Zewnętrznego Kuriera, sporządzić protokół szkody, który wraz z ewentualną reklamacją powinien zostać niezwłocznie przesłany do Promotora.
15. W przypadku Umów Zawartych Na Odległość, Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo zwrotu zakupionego w Galerii Dzieła, bez podawania przyczyny, w przeciągu 14 dni od daty jego otrzymania. Zwrot płatności nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przez Promotora zwróconego przedmiotu, pod warunkiem, że Klient zwróci Dzieło w stanie nienaruszonym.
16. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, koszt wysyłki Dzieła ponosi Klient.
17. Aby dokonać zwrotu, należy powiadomić Promotora poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży (zwanego dalej „Oświadczeniem o Odstąpieniu”) na adres e-mail: info@artofpoland.pl.
18. Oświadczenie o Odstąpieniu powinno w szczególności zawierać: imię i nazwisko Klienta, nazwę kupionych Dzieł, datę odbioru Dzieł, numer konta, na które ma zostać dokonany zwrot środków.
19. Promotor nie udziela gwarancji na finalizację Umów Sprzedaży i nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne Dzieł.

§ 7
Reklamacje

1. Reklamacje nie dotyczą działań Zewnętrznych Operatorów Płatności oraz Zewnętrznych Kurierów, którzy są podmiotami niezależnymi od Promotora i Promotor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich działania.
2. Wszelkie reklamacje Klienta dotyczące potencjalnego niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Sprzedaży należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: info@artofpoland.pl z podaniem opisu reklamacji i przyczyn jej zgłoszenia oraz podaniem danych identyfikujących Klienta wnoszącego reklamację.
3. W procesie reklamacyjnym Promotor działa w imieniu i na rzecz Sprzedających.
4. Sprzedający jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad ukrytych. W przypadku wystąpienia wady ukrytej Dzieła, Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klient jest przedsiębiorcą, wyłączona jest odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi.
5. Umową Sprzedaży objęte są Dzieła nowe i używane. W Galerii opisany jest stan każdego z nich z uwzględnieniem indywidualnego charakteru.
6. Z zakresu reklamacji wyłączone są wady, usterki i nieprawidłowości wynikające z:
i. błędów lub pomyłek Klienta,
ii. nieprawidłowego funkcjonowania przeglądarki internetowej lub łączy telekomunikacyjnych po stronie Klienta,
iii. działalności podmiotów trzecich.
7. Jeżeli podane w reklamacji informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Promotor zwraca się do Klienta składającego reklamację o ich uzupełnienie.
8. Promotor przekazuje reklamację Sprzedającemu, który rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji, termin ten liczy się od dnia dostarczenia uzupełnionej reklamacji.
9. Odpowiedź na reklamację zawierająca sposób jej rozpatrzenia, zostanie wysłana wyłącznie na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w tym na wyraźną prośbę Klienta będącego Konsumentem, Promotor wysyła odpowiedź na reklamację na inny adres poczty elektronicznej lub w formie pisemnej na wskazany adres do korespondencji.
10. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń znajdują się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl.
11. Klient będący Konsumentem może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma ta służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
12. Spór może być również rozpatrywany przez sąd polubowny o ile postępowanie reklamacyjne zostało zakończone i obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory mogą zostać poddane rozstrzygnięciu sądom właściwym zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§ 8
Inne usługi

1. Użytkownicy mogą oglądać ofertę Galerii oraz korzystać z usługi Newsletter.
2. Usługa dystrybucyjna Newsletter jest usługą bezpłatną i jest dostępna dla wszystkich Użytkowników, którzy podadzą swój adres e – mail za pośrednictwem przeznaczonego do tego formularza zamieszczonego na stronie głównej Galerii.
3. W ramach usługi dystrybucyjnej Newsletter, Promotor wysyła na podany przez Użytkownika adres e – mail zamówiony biuletyn elektroniczny informujący m.in. o ofercie Galerii, aktualnościach z zakresu działania Galerii, aktualnościach z zakresu świata sztuki itp.
4. Możliwość korzystania z usługi dystrybucyjnej Newsletter przez Użytkownika jest uzależniona od posiadania przez Użytkownika aktywnego i poprawnie działającego konta poczty elektronicznej.

§ 9
Zgody i prawa własności intelektualnej

1. Korzystając z Galerii, Użytkownik wyraża zgodę na ogólne warunki działania Galerii w tym warunki dotyczące Danych Osobowych Użytkownika oraz na postanowienia niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności. W przypadku niewyrażenia w/w zgód należy zaprzestać z korzystania z Galerii i ją natychmiast opuścić.
2. Korzystając z Galerii Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać postanowień Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa i nie podejmować działań stanowiących naruszenie praw własności intelektualnej.
3. Zabrania się nieuprawnionego korzystania z zawartości Galerii, utworów lub informacji, jak też ich nieuprawnionej reprodukcji lub innego użycia jakiegokolwiek elementu Galerii, gdyż takie działanie może naruszać m.in. prawa autorskie lub chronione znaki towarowe.
4. Wygląd Galerii oraz treści publikowane w Galerii, w tym w szczególności opisy Dzieł, są przedmiotem ochrony praw własności intelektualnej, w tym prawa autorskiego Promotora, Sprzedających lub osób trzecich. Zabrania się jakiegokolwiek wykorzystywania tych treści bez pisemnej zgody Promotora.
5. Zdjęcia Dzieł udostępnione w Galerii mogą być objęte prawami autorskimi Sprzedających, które udzielili Promotorowi zgody na ich wykorzystanie w Galerii oraz w celach marketingowych i sprzedażowych. Wszelkie roszczenia związane z naruszeniem praw autorskich osób trzecich do zdjęć Dzieł, należy kierować bezpośrednio do danego Sprzedającego, którego Dzieło jest promowane, eksponowane i sprzedawane za pośrednictwem Galerii i Promotora.
6. Znaki, loga i inne spersonalizowane emblematy Promotora lub Galerii, pojawiające się na stronie internetowej Galerii stanowią znaki towarowe Promotora.

§ 10
Dane osobowe

1. Korzystanie z Galerii przez Użytkownika wiąże się z przetwarzaniem jego Danych Osobowych przez Promotora w zakresie niezbędnym do świadczenia oferowanych przez Galerię usług. Użytkownicy korzystający z Galerii wyrażają na to zgodę. W przypadku niewyrażenia w/w zgody należy zaprzestać z korzystania z Galerii i ją opuścić.
2. Administratorem Danych Osobowych Użytkowników zbieranych za pośrednictwem Galerii jest Promotor.
3. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Danych Osobowych w Galerii zawarte są w Polityce Prywatności.
4. Dane Osobowe Użytkowników przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Klientów mogą być przetwarzane przez Promotora także w przypadku transakcji w kwocie powyżej 10 000 euro w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Promotorze wynikającego z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
5. Dane Osobowe Klientów zbierane przez Promotora za pośrednictwem Galerii zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
6. Dane Osobowe Użytkowników mogą być wykorzystywane w celach marketingowych.
7. Odbiorcami danych osobowych Klientów Galerii mogą być:
i. W przypadku Klienta, który korzysta w Galerii ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Promotor udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu Zewnętrznemu Kurierowi obsługującemu proces dostawy zamówionego Dzieła.
ii. W przypadku Klienta, który korzysta w Galerii ze sposobu płatności elektronicznych lub przelewu bankowego Promotor udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu Zewnętrznemu Operatorowi Płatności obsługującemu powyższe płatności w Galerii.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub zapisania się do Newslettera skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy lub brakiem możliwości pozyskania Newslettera.

§11
Postanowienia końcowe

1. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem liku zamieszczonego na stronie głównej Galerii, pod adresem pod adresem https://artofpoland.pl/regulamin/.
2. Promotor może zmienić Regulamin. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w odpowiednim terminie wskazanym przez Promotora liczonym od dnia udostępnienia nowej wersji Regulaminu, z zastrzeżeniem, że Umowy Sprzedaży zawarte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
3. Oprócz niniejszego Regulaminu mogą obowiązywać dodatkowe regulaminy uzupełniające niniejszy Regulamin, w szczególności w zakresie dodatkowych usług świadczonych przez Promotora.
4. Niniejszy Regulamin oraz wszelkie spory czy reklamacje powstałe w związku z działalnością Galerii lub z nią związane (wliczając w to sprawy sądowe) będą rozstrzygane i interpretowane zgodnie z prawem polskim.
5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Promotorem a Klientem lub Sprzedającym a Klientem zostaje poddane sądom właściwym miejscowo dla Klienta jeśli Klient jest Konsumentem oraz sądom właściwym miejscowo dla Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy jeśli Klient jest Przedsiębiorcą.

ART OF POLAND