Regulamin sklepu internetowego

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy Art of Poland dostępny pod adresem internetowym www.artofpoland.pl, prowadzony jest przez Dominika Tomczaka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Art of Poland Dominik Tomczak, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o numerze NIP 8891437894 REGON 388070563 z siedzibą w Warszawie, ul. Broniewskiego 8A m9, 01-785 Warszawa zwany dalej Sprzedającym.

 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady dokonywania zakupów w serwisie internetowym prowadzonym pod adresem w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną. Regulamin sklepu internetowego spełnia wymagania określone w art. 8 & 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 3. Kupując towar za pośrednictwem strony www.artofpoland.pl (klient) automatycznie udziela Sprzedającemu pełnomocnictwa na jednorazowe zawarcie umowy z firmą realizującą odpłatną dostawę zamówionych towarów na nadanie towaru w imieniu i na koszt Kupującego. Każdy Kupujący w celu sfinalizowania transakcji zakupu ma obowiązek zaakceptować zapisy regulaminu.

 4. Każdy użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania ze strony internetowej zobowiązany jest do zapoznania się, przestrzegania oraz akceptacji Ogólnych warunków, bez ograniczeń i zastrzeżeń.

 5. W przypadku niewyrażenia zgody na wszystkie ogólne warunki należy zaprzestać z korzystania ze strony internetowej i ją opuścić.

 6. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy firm i ich logo, użyte na stronie internetowej należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżone znakami towarowymi.

 7. Zabrania się nieuprawnionego korzystania z zawartości strony internetowej, utworów lub informacji, jak też ich nieuprawnionej reprodukcji, retransmisji lub innego użycia jakiegokolwiek elementu strony internetowej, gdyż takie działanie może naruszać m.in. prawa autorskie lub chronione znaki towarowe.

§ 2

Definicje

 1. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem sklepu.

 2. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą z serwisu internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 3. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez sprzedawcę pod adresem internetowym www.artofpoland.pl

 4. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 5. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży. składane za pomocą Formularza Zamówienia lub wiadomości e-mail na adres info@artofpoland.pl.

 7. Przedmiot transakcji – zwany zamiennie „Obiektem” – wymieniony i opisany w serwisie internetowym towar, którego dotyczy Umowa sprzedaży.

 8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 1. Właścicielem sklepu internetowego www.artofpoland.pl jest firma Art of Poland Dominik Tomczak z siedzibą w Warszawie, ul. Broniewskiego 8A m9, 01-785 Warszawa zwany dalej Sprzedającym.

 2. Miejscem prowadzenia działalności jest siedziba firmy ul. Piwna 16/18, 00-265 Warszawa.

 3. Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać pod numerem telefonu: + 48 724 277 888 lub korzystając z adresu poczty elektronicznej: info@artofpoland.pl

 4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

§ 4

Przedmiot sprzedaży

 1. Przedmiotem sprzedaży prowadzonej przez niniejszy serwis internetowy są dzieła sztuki, w szczególności obrazy, pochodzące bezpośrednio od ich twórców lub od właścicieli niebędących twórcami.

 2. Sprzedażą nie są prawa autorskie związane z w/w przedmiotem sprzedaży.

 3. Zdjęcia oferowanych do sprzedaży obiektów zamieszczone na stronie internetowej mogą się nieznacznie różnić od oryginału.

 4. Zabronione jest korzystanie z treści publikowanych w serwisie bez zgody Sprzedającego.

§ 5

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie internetowym.

 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 3. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

 4. Wszystkie ceny podane w serwisie są cenami brutto podanymi w złotych polskich i nie obejmują kosztów wysyłki.

 5. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową www.artofpoland.pl a także pod adresem e-mail: info@artofpoland.pl

 6. Kupujący podczas składania zamówienia w Sklepie Internetowym udziela przedsiębiorcy pełnomocnictwa na jednorazowe zawarcie umowy z firmą realizującą odpłatną dostawę zamówionych towarów na nadanie przesyłki w imieniu i na rzecz Kupującego.

 7. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, za wyjątkiem przerw technicznych lub awarii sieci Internet, skutkujących brakiem dostępu do serwisu.

 8. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie danych w umowie sprzedaży w szczególności danych adresowych. W przypadku gdy podane dane nie są prawidłowe i spowodują wystąpienie szkody po stronie Sprzedającego, Sprzedający ma prawo do obciążenia Klienta dodatkowymi kosztami.

 9. Klient otrzymuje paragon, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail. Na żądanie klienta jest możliwość uzyskania faktury.

 10. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody Klienta na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych serwisu w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. Dane osobowe będą chronione zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz polityką prywatności.

 11. Sprzedający w terminie do 72 godzin od chwili złożenia zamówienia potwierdzi przekazanie zamówienia do realizacji, która to czynność jest równoznaczna z zawarciem Umowy Sprzedaży.

 12. Serwis zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zamówienia w przypadku niemożności jego realizacji.

§ 6

Płatności i dostawa

 1. Płatności ceny pracy oraz kosztów transportu są dokonywane w trakcie składania zamówienia za pośrednictwem przelewu bankowego, serwisu paypal lub przelewy24.

 2. W przypadku odbioru osobistego przedmiotu umowy płatność może zostać zrealizowana w formie gotówkowej.

 3. Po zaksięgowaniu dokonanej płatności, Sprzedający dostarcza przedmiot umowy na podany przez Kupującego adres.

§ 7

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Wysyłka przedmiotu sprzedaży następuje w dni robocze, nie najpóźniej w ciągu 14 dni od zaksięgowania wpłaty za pośrednictwem firmy kurierskiej.

 2. Koszt dostawy wraz z ubezpieczeniem przedmiotu umowy wynosi 50 pln dla przesyłek krajowych. W przypadku gabarytów niestandardowych, w niestandardowej wadze (np. rzeźby) oraz przesyłek zagranicznych koszt dostawy będzie ustalany indywidualnie.

 3. Kupujący może także odebrać zakupiony przedmiot osobiście, po uprzednim uzgodnieniu terminu odbioru ze Sprzedającym.

 4. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo zwrotu zakupionego w serwisie obiektu, bez podawania przyczyny, w przeciągu 14 dni od daty jego otrzymania. Zwrot płatności nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przez serwis zwróconego przedmiotu, pod warunkiem, że Klient zwróci przedmiot w stanie nienaruszonym.

 5. W przypadku odstąpienia od umowy, koszt wysyłki towaru ponosi Kupujący.

 6. Aby dokonać zwrotu, należy powiadomić Sprzedającego poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres e-mail: info@artofpoland.pl

 7. W/w oświadczenie powinno w szczególności zawierać:
  imię i nazwisko Kupującego, nazwę kupionych Obiektów, datę odbioru przedmiotów, numer konta, na które ma zostać dokonany zwrot środków.

§8

Reklamacje

 1. Umową sprzedaży objęte są Obiekty nowe i używane. Na stronach sklepu szczegółowo opisany jest stan każdego z nich z uwzględnieniem indywidualnego charakteru.

 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad ukrytych.

 3. W przypadku wystąpienia wady ukrytej zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorcą, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

 4. Reklamacje należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym regulaminie adresy sprzedawcy.

 5. W/w oświadczenie powinno w szczególności zawierać: imię i nazwisko Kupującego, adres, adres korespondencyjny, e-mail Klienta, datę zakupu reklamowanego przedmiotu, żądanie Kupującego oraz uzasadnienie żądania.

 6. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

§9

Dane osobowe w sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest sprzedawca.

 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

 • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki.
 • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 3. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych i prywatności zawarte są w polityce prywatności.

 4. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane przez Administratora także w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c  RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
  (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm
  .)) wynikającego z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 poz. 723 z późn.zm.) w przypadku transakcji w kwocie powyżej 10 000 euro.

§10

Postanowienia końcowe

 1. Strona internetowa oraz jej treść mogą być chronione prawami autorskimi, prawami dotyczącymi znaków towarowych oraz innymi przepisami, związanymi z ochroną własności intelektualnej.

 2. Znaki, loga i inne spersonalizowane emblematy Właściciela, pojawiające się na stronie internetowej stanowią znaki towarowe Właściciela.

 3. Z wyjątkiem osobnych, indywidualnych, pisemnych upoważnień, Użytkownik nie może wykorzystywać przez siebie, należących do Właściciela znaków: osobno, ani w zestawieniu z innymi elementami słownymi lub graficznymi, szczególnie w informacjach prasowych, reklamach, materiałach promocyjnych, marketingowych, w mediach, w materiałach pisemnych lub ustnych, w formie elektronicznej, w formie wizualnej ani w żadnej innej formie.

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta.

 2. Aktualizacja regulaminu obowiązuje od dnia 10.10.2021r.

ART OF POLAND